لوبیا پلو

لوبیا پلو یک غذای اصیل ایرانی استکه طرز تهیه آن بسیار آن است.